Sporta skolas pieņemšanas laiki Skatīt PDF
Noteikumi izglītojamo uzņemšanai, pārcelšanai un atskaitīšanai Rīgas bērnu un jaunatnes sporta skolā “Rīdzene” Lejuplādēt word doc
Grozījumi 2021.gada 30.augusta Nr.SPR-21-1-nts Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības profesioālās ievirzes sporta izglītības iestādē Skatīt PDF
Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādē Skatīt PDF
Kārtība, kādā organizējami bezkontakta sporta treniņi/ nodarbības Rīgas bērnu un jaunatnes sporta skolas "Rīdzene" apsaimniekotajos sporta kompleksos ārkārtējās situācijas laikā Skatīt PDF
Izglītojamo drošības noteikumi izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos Skatīt PDF
Skolas nolikums Skatīt PDF
Iesniegums: Profesionāla ievirze Lejuplādēt word doc
Līgums par 30 V Profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvei Ielādet
Līgums par 20 V Profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvei Ielādet
Iesniegums: Interešu izglītība Lejuplādēt word doc
Līgums par interešu izglītības programmas apguvi Ielādet
Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums Skatīt PDF
Rīgas bērnu un jaunatnes sporta skola "Rīdzene" Audzēkņu iekšējās kārtības noteikumi Skatīt PDF
Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes Skatīt PDF
Piekrišana profilaktiskajai medicīniskajai pārbaudei sporta medicīnā un informācijas sniegšanai Sporta organizācijai. Veidlapa Lejuplādēt word doc
Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa Skatīt PDF
Trauksmes celšanas kārtība RD IKSD Skatīt PDF
Trauksmes celšanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā Skatīt PDF
Skolas padomes reglaments Skatīt PDF
Privātuma politika Ielādet

Pretkorupcijas plāns - Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (tālrunis 67026859, 67012031, e-pasts bac@riga.lv) pilda kontakpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.

Trauksmes celšanas kārtība Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā - https://www.trauksmescelejs.lv/