Sporta skolas pieņemšanas laiki Skatīt PDF
Kārtība, kādā uzņem, pārceļ un atskaita izglītojamos no profesionālās ievirzes sporta izglītības un interešu sporta izglītības programmas Skatīt PDF
Izglītojamo drošības noteikumi izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos Skatīt PDF
Rīgas bērnu un jaunatnes sporta skolas “Rīdzene” nolikums Skatīt PDF
Iesniegums par uzņemšanu Ielādet
Iesniegums par atskaitīšanu Ielādet
Līgums par Profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi Ielādet
Līgums par Interešu izglītības programmas apguvi Ielādet
Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums Skatīt PDF
Rīgas bērnu un jaunatnes sporta skolas "Rīdzene" Audzēkņu iekšējās kārtības noteikumi Skatīt PDF
Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes Skatīt PDF
Piekrišana profilaktiskajai medicīniskajai pārbaudei sporta medicīnā un informācijas sniegšanai Sporta organizācijai. Veidlapa Lejuplādēt word doc
Trauksmes celšanas kārtība Rīgas valstspilsētas pašvaldībā Skatīt PDF
Skolas padomes reglaments Skatīt PDF
Rīgas bērnu un jaunatnes sporta skolas “Rīdzene” privātuma politika Ielādet
Rīgas bērnu un jaunatnes sporta skolas “Rīdzene” iestādes vadītāja, pedagogu, izglītojamo, izglītojamo vecāku rīcība emocionālas vai fiziskas vardarbības vai citu draudu gadījumā Skatīt PDF

Pretkorupcijas plāns - Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (tālrunis 67026859, 67012031, e-pasts bac@riga.lv) pilda kontakpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.

Trauksmes celšanas kārtība Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā - https://www.trauksmescelejs.lv/